Update werkgroep pensioen

Eerder hebben we u geïnformeerd dat er een werkgroep pensioen van start is gegaan in de Zuivel. Deze werkgroep zal de sociale partners adviseren over de nieuwe pensioenregeling onder de Wet Toekomst Pensioen. De werkgroep is inmiddels een aantal malen bij elkaar geweest. Zij heeft gesproken over de voor- en nadelen van de twee mogelijke pensioenregelingen. Dat betreft de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Zie ook onze website voor meer uitleg.

Registreer uw e-mailadres

Hoeveel solidariteit moet er zijn tussen generaties?
Een belangrijke vraag voor het type pensioenregeling is de mate van solidariteit tussen de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Ook zijn de eerste berekeningen gemaakt om gevoel te krijgen bij de hoogte van de reserve voor die solidariteit en risicodeling tussen generaties. Ook is gesproken over de vraag hoe een eventuele solidariteitsreserve gefinancierd kan worden. Moet dat uit premie of uit rendement of misschien uit beide? En kan BPZ bij de start een deel van de dekkingsgraad gebruiken voor die solidariteitsreserve?

In de werkgroep is ook gesproken over de vraag hoe belangrijk individuele keuzevrijheid is bij het beleggen. Wil men het overlaten aan de externe professionals of wil men een deelnemer de mogelijkheid bieden om zelf aan de ‘knoppen te draaien’. Dit laatste kan namelijk wel in de flexibele premieregeling maar niet in de solidaire premieregeling. De werkgroep pensioen heeft nog geen keuze gemaakt tussen beide regelingen. Wel is er al meer gevoel gekregen bij voor- en nadelen van de twee regelingen.

Wat is uw voorkeur?
De werkgroep wil ook de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen waar hun voorkeur naar uitgaat. Dit wil ze meenemen in haar advies aan de cao-tafel. BPZ gaat de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen naar de zogenoemde risicohouding. Dit is van belang voor de vraag hoe er straks belegd gaat worden. De werkgroep pensioen zal dan tegelijk ook vragen stellen over uw voorkeur voor het type pensioenregeling. Daar zal uiteraard enige uitleg bij zitten.

Met het invullen van de vragenlijst heeft u invloed. Dus krijgt u een uitnodiging via de e-mail? Doe dan mee, want uw mening doet ertoe!

Wilt u ook uw mening geven?
Registreer dan uw e-mailadres bij BPZ. Alleen dan kunt u meedoen aan de uitvraag!

Via de website van pensioenfonds BPZ zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de werkgroep. Check daarom regelmatig de website van ons pensioenfonds!

Namens cao-partijen en bestuur BPZ