Regeling

Stichting BedrijfstakPensioenfonds voor de Zuivel (BPZ, of Pensioenfonds Zuivel) regelt het pensioen voor iedereen die in dienst is bij een werkgever die is aangesloten bij dit pensioenfonds. Sommige werkgevers zijn later toegetreden.

Pensioen dat u heeft opgebouwd vóór toetreding tot Pensioenfonds Zuivel, blijft staan bij uw vorige pensioenfonds. Mogelijk heeft u in de jaren voor toetreding ook nabestaandenpensioen opgebouwd. Deze aanspraken ziet u terug op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van uw vorige pensioenfonds.

Overgangsregeling partnerpensioen en wezenpensioen
Aangesloten werkgevers kunnen de dekking voor nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) over de diensttijd in het verleden (voor 2015 of latere datum toetreding fonds) op risicobasis verzekeren bij Pensioenfonds Zuivel. Dit kan alleen als er geen aanspraak op nabestaandenpensioen blijft bestaan over de diensttijd in het verleden bij voorgaande pensioenuitvoerders.

Als uw werkgever hiervan gebruikt maakt, krijgt u een aanspraak op nabestaandenpensioen over uw diensttijd in het verleden. Deze aanspraak blijft bestaan zolang u deelneemt aan onze pensioenregeling. Alle bedragen staan op uw pensioenoverzicht onder Welk pensioen kunt u verwachten?.

Met sociale partners is afgesproken dat werknemers die van baan veranderen deze garantie houden mits zij binnen 3 maanden in dienst treden van een werkgever die deze pensioensoort ook afneemt. Als de nieuwe werkgever deze pensioensoort niet afneemt, dan vervalt het pensioen.

Houdt uw pensioen zijn waarde?
Op de pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt jaarlijks per 1 januari een toeslag verleend als de financiële positie van het pensioenfonds dat mogelijk maakt. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling
De pensioenregeling is een collectief beschikbare premieregeling (CDC-regeling). De CDC-regeling is een middelloonregeling. De jaarlijkse opbouw van uw pensioenrechten staat niet vast. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.