Pensioen 123

Welkom bij Pensioenfonds Zuivel!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- bij Mijn pensioen.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Kijk dan bij Waarin belegt BPZ?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
Laag 1: uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start op de dag dat u 68 jaar wordt.

Overlijdt u als u nog bij uw werkgever werkt? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen als uw werkgever hiervoor een verzekering bij ons afsloot. Vraag dit na bij uw werkgever.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? En krijgt u een WIA-uitkering van de overheid? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. U vindt de voorwaarden in laag 2.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?


Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen van ons pensioenfonds. Uw kinderen krijgen ook geen wezenpensioen. Behalve als u pensioen ruilde toen u uit dienst of met pensioen ging.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van ons tot uw pensioen ingaat. Behalve als uw werkgever hiervoor een verzekering bij ons afsloot. Vraag dit na bij uw werkgever.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op over een deel van uw salaris. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. De franchise is € 18.978,- per jaar (2024). Het salaris dat overblijft, noemen wij de pensioengrondslag. Hierover bouwt u 1,8% pensioen op. Dit kan minder zijn als de premie niet genoeg is. Uw opbouw staat dus niet vast. Boven een salaris van € 78.005,- per jaar (2024) bouwt u in deze regeling geen pensioen op. Behalve als uw werkgever hiervoor een verzekering bij ons afsloot. Vraag dit na bij uw werkgever.

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt misschien een deel daarvan aan uw werkgever. U leest dan op uw loonstrook hoeveel dit is.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner en kinderen? Dan krijgen uw partner en kinderen pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf minder pensioen. U maakt die keuze als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak.

Uw pensioen start bij ons op de dag dat u 68 jaar wordt. Maar u kunt al vanaf uw 57e met pensioen. En uiterlijk op uw 70e. Bespreek dit met uw werkgever. U vraagt dit bij ons aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

U kunt ook voor een deel met pensioen gaan. U blijft voor het andere deel dan werken. Overleg dit met uw werkgever. Vraag dit aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Wilt u straks eerst een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Of andersom? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat.

Wilt u ál uw keuzes zien? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daaardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Die kunnen de hoogte van uw pensioen veranderen.

Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen. Dit heet toeslagverlening.

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo
Op 1 januari 2024 verleenden we een incidentele toeslag*, wegens aangepaste regels, net als op 1 januari 2023 (3,0%) en op 1 juli 2022 (2,5%). Op 1 januari 2024 (over 2023) hebben wij uw pensioen met 3,0% verhoogd. U ziet in onderstaande tabel of de stijging van de prijzen in de afgelopen jaren is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

Datum verandering Verhoging pensioen Prijsstijging**
1 januari 2024 3,00%   5,31%
1 januari 2023 3,00% 14,33%
1 juli 2022 2,50%     -
1 januari 2022 0,00%   3,42%
1 januari 2021 0,00%   1,22%
1 januari 2020 0,00%   2,72%

* Zie de nieuwsberichten van 6 juli 2022 en 16 december 2022 en 15 december 2023.
**Voor de prijsstijging is tot 1 januari 2024 uitgegaan van de consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober – oktober. Daarna is uitgegaan van de gemiddelde consumentenprijsindex alle bestedingen van het CBS over de periode oktober - oktober.

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioenregeling te regelen:

  • kosten voor de organisatie, het bestuur en administratie.
  • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in de mate van arbeidsongeschiktheid.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u werkloos wordt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op onze website. Of stel uw vraag bij contact. Wij helpen u graag!

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.