Uitbesteding

Het bestuur bepaalt het beleid, draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van statuten en reglementen en is belast met het beheer van het fonds. Bij de uitvoering van de pensioenregeling wordt het bestuur ondersteund door:

 • een externe administrateur
 • een externe vermogensbeheerder
 • een accountant
 • een waarmerkend actuaris
 • een compliance-officer
 • een functionaris gegevensbescherming

Het bestuur van het pensioenfonds vraagt advies aan de accountant en de adviserend en waarmerkend actuaris in alle gevallen waarin het bestuur dit nodig vindt. Daarnaast kan het bestuur in specifieke gevallen externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het vermogensbeheer, vragen het bestuur te adviseren op de voor het bestuur relevante aspecten.

Meer informatie over de uitbesteding

 • Administratie en bestuursondersteuning
  Het bestuur heeft de pensioenadministratie en bestuursondersteuning van het pensioenfonds uitbesteed aan Achmea Pensioenservices. De condities van de uitbesteding zijn vastgelegd in de met Achmea Pensioenservices gesloten pensioenbeheerovereenkomst en de bijbehorende Service Level Agreement. In dit verband heeft het bestuur - onder behoud van zijn verantwoordelijkheden - Achmea Pensioenservices de volgende bevoegdheden en taken opgedragen:

  • het uitvoeren van de door het pensioenfonds gevoerde pensioenregeling, met inbegrip van het uitkeren van pensioenenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers.
  • betaling van de uitvoeringskosten (zoals actuariële kosten), na goedkeuring van ten minste 2 bestuurders.
  • het verzorgen van de jaarlijkse rapportage voor het bestuur en voor DNB.
  • het voorbereiden en begeleiden van bestuursvergaderingen en het monitoren van de uitvoering van bestuursbesluiten.
 • Vermogensbeheerder
  Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan een professionele vermogensbeheerder. Het bestuur heeft thans BNP Paribas Investment Partners als externe vermogensbeheerder aangesteld. De afspraken over deze uitbesteding zijn vastgelegd in een vermogensbeheerovereenkomst. Het beheerde vermogen van het pensioenfonds wordt in bewaring gegeven bij de custodian Caceis.

 • Accountant
  Het bestuur heeft Mazars Accountants N.V. (hierna te noemen Mazars) als externe accountant aangesteld. De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening van het pensioenfonds en de boekhoudkundige verslagstaten voor DNB. De accountant geeft hierover een accountantsverklaring af. Tussen het pensioenfonds en Mazars is de opdracht tot deze dienstverlening met een overeenkomst vastgelegd.

 • Waarmerkend actuaris
  Het bestuur heeft Aon benoemd als waarmerkend actuaris. Aon geeft vanuit haar discipline als waarmerkend actuaris een verklaring af over de juistheid van de op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en geeft een oordeel of het pensioenfonds heeft voldaan aan de bepalingen krachtens de Pensioenwet en het FTK. De waarmerkend actuaris waarmerkt de actuariële verslagstaten. Tussen het pensioenfonds en Aon is deze opdracht tot dienstverlening door middel van een overeenkomst vastgelegd.

 • Compliance-officer
  De externe compliance-officer GBA Accountants en Adviseurs toetst de naleving van de gedragscode door bestuursleden, Raad van Toezicht en de leden van het belanghebbendenorgaan. Toetsing vindt plaats op basis van een ingevulde vragenlijst, waarin onderwerpen als relatiegeschenken, nevenfuncties, privégebruik van zakelijke relaties en het omgaan met vertrouwelijke informatie aan de orde komen. Over de bevindingen van de externe compliance-officer zal een jaarlijkse rapportage aan het bestuur plaatsvinden.

 • Functionaris voor de Gegevensbescherming
  BPZ heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG ziet toe op de naleving van wettelijke regels en beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
  U kunt de FG op 3 manieren bereiken:

  1. Per brief:
   Peter Westdijk
   Nederlands Compliance Instituut
   Jan Leentvaartlaan 61-63
   3065 DC Rotterdam
  2. Per telefoon:
   088 99 88 126, of
   06 83 56 30 31
  3. Per e-mail.