Klachten en geschillen

Het pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. Bent u desondanks niet tevreden over de uitvoering, de manier waarop u behandeld bent of bent u het niet eens met een beslissing van BPZ, dan kunt u een klacht indienen. Als u het niet eens bent met een beslissing van BPZ dan noemen we dat ook wel een geschil. Neem bij een klacht of geschil contact met ons op.

Hieronder wordt in stappen uitgelegd hoe u een klacht indient

Als u een klacht wilt indienen dan kunt u dit in eerste instantie doen door deze klacht te melden bij onze pensioenuitvoerder, Achmea Pensioenservices. U kunt uw klacht indienen op een manier die voor u het beste werkt. Dit kan telefonisch, via een e-mail of per brief. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen wij u om uw relatienummer bij het pensioenfonds (begint met xyz) en uw telefoonnummer te vermelden in uw klacht. Of als u ons belt, om deze informatie bij de hand te houden. Wilt u duidelijk aangeven dat het om een klacht gaat en waarover de klacht precies gaat?  U vindt op onze contactpagina hoe u contact kan opnemen met onze pensioenuitvoerder.

Als u het niet eens bent met de reactie van onze pensioenuitvoerder op uw klacht dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van ons pensioenfonds (via e-mail of brief aan Achmea Pensioenservices). 

Als wij uw klacht ontvangen hebben, ontvangt u binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. Met daarbij ook informatie over de termijn waarbinnen we verwachten uw klacht af te handelen.

Bent u deelnemer aan de pensioenregeling? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen voor een advies. U kunt dit alleen doen als u eerst de interne klachtenprocedure (stappen 1 en 2) heeft doorlopen.

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 34 99 620

U kunt ook in beroep gaan bij de rechter. Dit kan ook zonder uw klacht of geschil eerst voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Geschillencommissie van pensioenfonds
Ons pensioenfonds kent ook de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van het pensioenfonds. Een geschil gaat over een besluit van het bestuur waar u het niet mee eens bent. Een geschil kan niet gaan over bestuursbesluiten van algemene strekking. De indiening van een geschil gaat op dezelfde wijze als de indiening van een klacht (zie stap 2). Als u besloten heeft om uw klacht of het geschil voor te leggen aan de rechter (stap 4) dan kunt u geen beroep meer doen op de geschillencommissie. Meer informatie over de geschillencommissie  vindt u in onze <klachten- en geschillenregeling> (link opnemen).

Nieuwe landelijke geschilleninstantie
Er komt een nieuwe landelijke Geschilleninstantie, speciaal voor geschillen als deelnemers en pensioenfondsen er onderling niet uitkomen. De streefdatum voor de start van deze instantie is 1 januari 2024. Tot die tijd kunt u, als we er samen niet uitkomen, uw geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen, onze interne geschillencommissie of de rechter.

Momenteel wordt hard gewerkt om deze instantie op te zetten. Deze Geschilleninstantie is onafhankelijk, onpartijdig, deskundig en goed toegankelijk. De instantie moet aan de gestelde eisen voldoen en de minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen moet hier goedkeuring aan geven. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling rond deze Geschilleninstantie.

De volledige procedure voor het indienen van een klacht of geschil bij BPZ leest u in onze Klachten- en geschillenregeling en in het pensioenreglement.

Klachten en geschillen