Waar staan we voor

U leest hier alles over de missie, kernwaarden, visie, beleidsuitgangspunten, doelstellingen en strategie van BPZ.

Het fundament van iedere organisatie wordt gevormd door een missie, de kernwaarden en een visie. Deze onderdelen beschrijven de identiteit van de organisatie en zijn relatief stabiel in de tijd.

Zij geven de bestaansreden en het gemeenschappelijk toekomstbeeld en vormen de basis voor de beleidsuitgangspunten, de fondsdoelstellingen en de strategie. De fondsdoelstellingen en strategie worden ingekaderd door de afgesproken risicohouding en kunnen variëren in de tijd. Daarmee zijn de fondsdoelstellingen en de strategie de basis voor het integrale risicomanagement van BPZ.

Het bestuur heeft dit vastgelegd in dit document over de missie, visie en strategie.

Volledige missie, doelstellingen en strategie (pdf)

Samenvatting missie, visie en strategie

 • Missie
  Onze missie: BPZ is het pensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie.

 • Kernwaarden
  BPZ hanteert als kernwaarden integer, betrokken, degelijk, deskundig en transparant.

 • Visie
  Als vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds zal BPZ voortdurend moeten laten zien de afgesproken regeling het beste te kunnen uitvoeren binnen de middelen die haar ter beschikking staan. Ondernemingen die zich bij BPZ aansluiten moeten zich ‘ontzorgd’ voelen na aansluiting. Over 5 jaar wil BPZ zijn positie als het pensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie hebben verstevigd door meer ondernemingen in de Zuivel en aanverwante industrie aan zich te hebben gebonden en de afgesproken regeling uit te voeren op een hoog kwalitatief niveau.

 • Beleidsuitgangspunten
  In het document zijn algemene beleidsuitgangspunten opgenomen. BPZ heeft bijvoorbeeld het uitgangspunt dat de huidige solidariteitselementen binnen het collectief uiteindelijk betere pensioenresultaten opleveren, dan wanneer iedere aangesloten werkgever apart zijn eigen pensioenregeling zou vormgeven. Een ander beleidsuitgangspunt is dat het korten van opgebouwde pensioenen op de korte termijn voor iedereen ongewenst is. Een nominaal pensioen zonder toeslagen is op de lange termijn voor iedereen ongewenst.

 • Doelstellingen
  BPZ heeft de volgende doelstellingen benoemd: een verantwoorde pensioenopbouw, behoud van nominale pensioenen, het zoveel als mogelijk behouden van koopkracht van het pensioen, een kostenefficiënte uitvoering passend bij het motto 'clean, lean and mean' van BPZ, een correcte uitvoering van de pensioenregeling, adequate communicatie en het beheer van het vermogen dient zoveel als mogelijk duurzaam te geschieden.

 • Strategie
  Om de missie, visie en doelstellingen te bereiken is een strategie bepaald. BPZ wil onder meer een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn voor de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de aangesloten ondernemingen. Een ander onderdeel van de strategie is helder en open communiceren over de pensioenregeling, de financiële positie van het pensioenfonds en de risico’s voor de belanghebbenden.