Voortgang nieuwe pensioenregeling

Voortgang nieuwe pensioenregeling
Sociale partners in de Zuivelindustrie zijn al een tijdje met elkaar in gesprek over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De werkgroep heeft flinke stappen gezet in de uitwerking van de pensioenregeling. Tegelijk is BPZ de uitvoering aan het voorbereiden. Onderstaand een korte update.

Sociale partners en het pensioenfonds hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid in de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners werken de pensioenovereenkomst uit en vragen BPZ de opgebouwde pensioenen om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. Dit heet invaren. Dit alles wordt in een transitieplan vastgelegd en onderbouwd. Het transitieplan wordt naar verwachting voor de zomer afgerond. Twee verenigingen van gepensioneerden, de VGC en de VGAZ worden over dit transitieplan gehoord. Hierna wordt het transitieplan aan de leden van de vakorganisaties en aan de werkgevers van de NZO voorgelegd voor instemming. Uiteraard wordt het ook gepubliceerd op onze website.

Evenwichtige belangenafweging belangrijk
Het bestuur BPZ neemt op basis van het transitieplan besluiten over het zogenoemde invaren en de nieuwe regeling. Uiteraard is het bestuur al enige tijd bezig met de voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling. Doordat ze betrokken is bij de werkgroep van sociale partners kan ze zich voorbereiden op die uitvoering. De zorgvuldigheid vereist dat ook het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht van BPZ hierbij worden betrokken. Op belangrijke onderdelen hebben zij advies- dan wel goedkeuringsrecht. De evenwichtige belangenafweging is hierbij belangrijk. Dit geldt zowel voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling als voor het invaren.

Invaren van opgebouwde pensioenen
Uitgangspunt is dat de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken overgeheveld wordt naar de nieuwe pensioenregeling. De waarde van uw pensioenaanspraken wordt dan omgezet naar een persoonlijk pensioenvermogen. Bij een goede dekkingsgraad kan het zijn dat er ook nog een deel van die dekkingsgraad wordt toegevoegd aan uw persoonlijk pensioenvermogen. Dit invaren geldt voor iedereen die momenteel pensioen opbouwt bij ons fonds, inclusief diegenen die in het verleden pensioen hebben opgebouwd maar nu niet meer actief deelnemen.

Administratieve uitvoering via Appel
De voorbereiding van de administratieve uitvoering maakt uiteraard ook onderdeel uit van de voorbereiding. Een van de verplichte onderdelen is bijvoorbeeld de check op de datakwaliteit van de administratie bij APS. Gelukkig zijn hier geen bijzonderheden uit naar voren gekomen. Het bestuur heeft de gevolgde stappen en positieve uitkomst inmiddels bij DNB voorgelegd voor een zogenoemde partiële beoordeling.

Ook is in het voorjaar de overgang van APS naar Appel opgestart. Vanaf 1 januari 2025 voert Appel nog een jaar de huidige regeling uit. Vanaf 2026 zal Appel de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren. Hierover hebben wij u eerder bericht.

Implementatieplan voor overgang 1 januari 2026
Pensioenfondsen zijn verplicht een implementatieplan op te stellen. Hieruit blijkt hoe het fonds ‘in control’ is over de implementatie van de nieuwe regeling. Dit plan en het bijbehorende communicatieplan wordt ter goedkeuring naar de toezichthouders, DNB respectievelijk AFM, gestuurd. Dit zal vermoedelijk begin 2025 gebeuren. Wij streven naar een overgang naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026.