Uitkomsten haalbaarheidstoets 2022

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen elk jaar een haalbaarheidstoets uitvoeren. De uitgangspunten zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s.

In 2015 heeft het bestuur van BPZ in overleg met sociale partners, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht de lange termijn risicohouding vastgelegd door ondergrenzen voor het pensioenresultaat te bepalen. Het verwachte pensioenresultaat wordt elk jaar aan deze grenzen getoetst. Dat gebeurt met de haalbaarheidstoets. De uitkomsten van de haalbaarheidstoetsen voldeden nagenoeg elk jaar aan de vastgestelde grenzen. Daarmee onderbouwde het pensioenfonds dat het beleid evenwichtig en realistisch is, en dat het premiebeleid haalbaar is. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds volgens de haalbaarheidstoets geen te hoge of onrealistische verwachtingen schepte.

Voor de haalbaarheidstoets 2023 is het resultaat iets beter dan afgelopen jaar. Het pensioenresultaat bedraagt 91,2%. Dit resultaat betekent dat de pensioenuitkomst bij BPZ naar verwachting 91,2% bedraagt van een volledig met prijzen geïndexeerd pensioen. De uitkomst ligt hiermee formeel boven de vastgestelde ondergrens voor het pensioenresultaat (90%).

Voor de haalbaarheidstoets is in 2023 wel gerekend met een iets verhoogde opbouw ouderdomspensioen van 1,5% (in 2022 was dit 1,3%). Jaarlijks wordt er ook uitgerekend wat het pensioen kan zijn in een slecht weer scenario. Hiervoor is de maximale relatieve afwijking gesteld op 30%. Dit jaar voldoet BPZ exact aan deze grens. Deze komt namelijk uit op 30%. Het bestuur heeft sociale partners over de uitkomsten van de haalbaarheidstoets geïnformeerd.

Een haalbaarheidstoets is een momentopname. Sinds 1 januari 2022 is de rente hard gestegen. Hierdoor is de financiële positie van BPZ, ook in 2023, verbeterd. Tegelijk is ook de inflatie fors opgelopen wat uiteraard weer een nadelig effect heeft op de koopkracht. Het is voor BPZ moeilijk om voorspellingen te doen over toekomstige pensioenresultaat. Desalniettemin denken wij dat het pensioenfonds er beter voorstaat dan aan het begin van het jaar.

Op 31 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd. Deze zal per 1 juli 2023 in werking treden. Onder deze wet gelden hele andere spelregels over het pensioen en zal er geen sprake meer zijn van een haalbaarheidstoets. Sociale partners hebben een werkgroep gevormd die de nieuwe regeling uitwerkt.

Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.