Uitkomsten haalbaarheidstoets 2022

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen elk jaar een haalbaarheidstoets uitvoeren. De uitgangspunten zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s.

In 2015 heeft het bestuur van BPZ in overleg met sociale partners, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht de lange termijn risicohouding vastgelegd door ondergrenzen voor het pensioenresultaat te bepalen. Het verwachte pensioenresultaat wordt elk jaar aan deze grenzen getoetst. Dat gebeurt met de haalbaarheidstoets. De uitkomsten van de haalbaarheidstoetsen voldeden nagenoeg elk jaar aan de vastgestelde grenzen. Daarmee onderbouwde het pensioenfonds dat het beleid evenwichtig en realistisch is, en dat het premiebeleid haalbaar is. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds volgens de haalbaarheidstoets geen te hoge of onrealistische verwachtingen schepte.

Voor de haalbaarheidstoets 2022 is het resultaat deels minder optimistisch. Het pensioenresultaat bedraagt 91%. Dit resultaat betekent dat de pensioenuitkomst bij BPZ naar verwachting 91% bedraagt van een volledig met prijzen geïndexeerd pensioen. De uitkomst ligt hiermee formeel boven de vastgestelde ondergrens voor het pensioenresultaat (90%).

Voor de haalbaarheidstoets is in 2022 wel gerekend met een iets verhoogde opbouw ouderdomspensioen van 1,3% (in 2021 was dit 1,25%). Jaarlijks wordt er ook uitgerekend wat het pensioen kan zijn in een slecht weer scenario. Hiervoor is de maximale relatieve afwijking gesteld op 30%. Helaas voldoet BPZ dit jaar niet aan deze grens. Deze komt namelijk uit op 32,5%. Het bestuur heeft sociale partners voorgesteld te accepteren dat (tijdelijk) niet voldaan wordt aan de vastgestelde maximale relatieve afwijking. Dit om verschillende redenen.

Landelijk is er een Pensioenakkoord gesloten welke ook gevolgen heeft voor BPZ. De pensioenregeling moet hierop in de komende jaren worden aangepast. Sociale partners hebben een werkgroep ingesteld die deze aanpassing onderzoekt per 1 januari 2025. Zij zullen een advies aan de cao-tafel uitbrengen. Onder het Pensioenakkoord gelden hele andere spelregels en zal er geen sprake meer zijn van een haalbaarheidstoets.

Een andere belangrijke reden is dat de haalbaarheidstoets een momentopname is. Sinds 1 januari 2022 is de rente hard gestegen. Hierdoor is de financiële positie van BPZ verbeterd. Tegelijk is ook de inflatie fors opgelopen wat uiteraard weer een nadelig effect heeft op de koopkracht. Het is voor BPZ moeilijk om voorspellingen te doen over toekomstige pensioenresultaat. Desalniettemin denken wij dat het pensioenfonds er beter voorstaat dan aan het begin van het jaar.

Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.