Vrijwillige aansluiting

BPZ, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie, krijgt regelmatig de vraag of een werkgever zich kan aansluiten. Werkgevers uit de Zuivelindustrie kunnen zonder meer toetreden tot ons fonds.

Oplossing voor werkgevers in Zuivel industrie
BPZ is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds, opgericht in 2014 door een aantal zuivelaars die een gezamenlijke pensioenuitvoering zochten. Naast de arbeidsvoorwaarden cao bestond er al jaren een pensioen cao. Deze pensioen cao werd door ieder van de zuivelaars extern uitgevoerd bij verschillende uitvoerders. Omdat de sector groot genoeg is voor een eigen bedrijfstakpensioenfonds is dit er in 2014 gekomen. Na de oprichting van BPZ staat er een stevig pensioenfonds voor de toekomst. BPZ voert de in de pensioen cao afgesproken pensioenregeling uit. Dit betekent dat iedereen in de Zuivelindustrie een gelijke regeling heeft. Er is geen concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Ook werkgevers uit de aanverwante industrie zijn welkom om zich aan te sluiten
Wel zal dan vooraf een statutaire toets plaats vinden. Er moet in elk geval verwantschap zijn met de bedrijfstak Zuivel. Daarnaast heeft het belanghebbendenorgaan een goedkeuringsrecht. Het voordeel voor deze werkgevers is dat zij hun eigen arbeidsvoorwaardenregelingen kunnen blijven voeren zonder verplichting te voldoen aan de Zuivel arbeidsvoorwaarden cao. BPZ is namelijk geen verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.

BPZ is een fonds zonder verleden, met alleen maar toekomst
Er is nadrukkelijk afgesproken dat werkgevers voor alleen de toekomstige pensioenopbouw toetreden en daarmee de opgebouwde pensioenverplichtingen bij de vorige pensioenuitvoerders achterlaten. Dit maakt het fonds wendbaar naar de toekomst.

Lagere kosten, stevig fundament
Toetreding tot BPZ is een aantrekkelijke oplossing voor werkgevers en werknemers. Zij profiteren bij BPZ van een professionele uitvoering en schaalvergroting en van de lagere kosten die daarmee gepaard gaan. BPZ is een robuust pensioenfonds zonder winstoogmerk; het pensioenfonds maakt zelf geen winst, maar genereert rendement voor de deelnemers. De pensioenpremie wordt bepaald door de leeftijd van de werknemers. Daardoor geldt hoe jonger de werknemerspopulatie, hoe lager de premie. Zijn de werknemers ouder, dan zal de premie juist hoger zijn.

De sociale partners in de sector hebben BPZ de opdracht meegeven van 'clean, lean en mean'. Het doel is een efficiënte, doelmatige en professionele uitvoering van de pensioenregeling.

Vrijwillig karakter: nadruk op het 'ontzorgen'
Aansluiting bij BPZ gebeurt op vrijwillige basis. Dit vrijwillige karakter wordt weerspiegeld in de nadruk die het fonds legt op kwaliteit en service richting werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Ons doel is de werkgever te ‘ontzorgen’. Simpel gesteld hoeft alleen de maandelijkse premie afgedragen te worden. BPZ zorgt voor de rest.

Slagvaardig bestuur
BPZ kent een onafhankelijk professioneel bestuur. Het bestuur bestaat uit 3 bestuurders. Zij dragen zorg voor alle lopende zaken. Daarnaast zijn er 6 leden van het Belanghebbendenorgaan die namens hun achterban – werkgevers en werknemers – diverse instemmingsrechten hebben. Een onafhankelijke Raad van Toezicht, bestaande uit 3 leden, complementeert het geheel. Deze compacte organisatiestructuur maakt het fonds slagvaardig.

BPZ in cijfers per 30 november 2019

Aantal actieve deelnemers 9.355
Aantal inactieve deelnemers 3.199
Aantal pensioengerechtigden 224
Aantal werkgevers 22
Uitvoeringskosten per deelnemer / pensioengerechtigde
per 31 december 2018
€ 140,-
Belegd vermogen 439 mln euro
Beleidsdekkingsgraad 103,9%

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Als u geïnteresseerd bent, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Graag maken wij een afspraak om samen de mogelijkheden te verkennen.