Uitkomsten haalbaarheidstoets 2021 BPZ

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen elk jaar een haalbaarheidstoets uitvoeren. De uitgangspunten zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s.

In 2015 heeft het bestuur van BPZ in overleg met sociale partners, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht de lange termijn risicohouding vastgelegd door ondergrenzen voor het pensioenresultaat te bepalen. Het verwachte pensioenresultaat wordt elk jaar aan deze grenzen getoetst. Dat gebeurt met de haalbaarheidstoets.

De uitkomsten van de haalbaarheidstoetsen voldeden nagenoeg elk jaar aan de vastgestelde grenzen. Daarmee onderbouwde het pensioenfonds dat het beleid evenwichtig en realistisch is en dat het premiebeleid haalbaar is. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds volgens de haalbaarheidstoets geen te hoge of onrealistische verwachtingen schepte.

Voor de haalbaarheidstoets 2021 zijn deze berichten minder optimistisch. Het pensioenresultaat bedraagt 95,1%. Dit resultaat betekent dat de pensioenuitkomst bij BPZ naar verwachting 95,1% bedraagt van een volledig met prijzen geïndexeerd pensioen. Daarbij moeten wij wel opmerken dat er gerekend wordt de verlaagde pensioenopbouw van 1,25%. Ofwel voor alle toekomstige jaren wordt er gerekend met het uitgangspunt van 1,25% opbouw ouderdomspensioen. Dit is een lagere opbouw dan vorig jaar. De uitkomst ligt hiermee formeel boven de vastgestelde ondergrens voor het pensioenresultaat.

Jaarlijks wordt er ook uitgerekend wat het pensioen kan zijn in een slecht weer scenario. Hiervoor is de maximale relatieve afwijking gesteld op 30%. Helaas voldoet BPZ dit jaar niet aan deze grens. Deze komt namelijk uit op 30,5%. Het bestuur heeft sociale partners voorgesteld voor op dit moment te accepteren dat (tijdelijk) niet voldaan wordt aan de vastgestelde maximale relatieve afwijking. Dit om verschillende redenen.

Landelijk is er een Pensioenakkoord gesloten welke ook gevolgen heeft voor BPZ. De pensioenregeling moet hierop in de komende jaren aangepast worden. In aanloop naar die aanpassing wordt het Toezichtskader voor pensioenfondsen vanaf 2023 aangepast. De kans is groot dat er dan andere getallen uit de haalbaarheidstoets gaan komen. Het bestuur stelt voor om als er een nieuwe pensioenregeling wordt afgesproken, alsdan ook een nieuwe risicohouding af te spreken. Op dat moment zal er ook een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets moeten worden uitgevoerd. Dat is een goed moment om samen de uitkomsten te bezien en zo nodig aangepast beleid vast te stellen.

De belangrijkste reden voor de tegenvallende uitkomst is de aangepaste scenarioset van DNB. In de nieuwe scenarioset van DNB ligt de rente op een substantieel lager niveau dan vorig jaar toen het pensioenresultaat boven de 100% was. Daarnaast is de rente in 2020 verder gedaald en daarmee de dekkingsgraad per 31 december 2020. De hoogte van de rente is een hele belangrijke factor in de pensioenuitkomsten. Helaas valt de rente niet door BPZ te beïnvloeden en hebben alle pensioenfondsen in Nederland hier last van.

Het is voor BPZ moeilijk om voorspellingen te doen over toekomstige pensioenresultaat. Een hele belangrijke factor hierin is de hoogte van de rente. Om een pensioenresultaat van meer dan 100% waar te maken, zal de rente eerst flink moeten stijgen. In de eerste helft van 2020 is de rente gelukkig weer iets gestegen. Hopelijk zet deze rentestijging in de rest van het jaar door.

Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.