Uitkomsten haalbaarheidstoets 2019 BPZ

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen elk jaar een haalbaarheidstoets uitvoeren. De uitgangspunten zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s.

In 2015 heeft het bestuur van BPZ in overleg met sociale partners, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht de lange termijn risicohouding vastgelegd door ondergrenzen voor het pensioenresultaat te bepalen. Het verwachte pensioenresultaat wordt elk jaar aan deze grenzen getoetst. Dat gebeurt met de haalbaarheidstoets. De uitkomsten van de haalbaarheidstoetsen voldeden tot en met 2018 aan deze vastgestelde grenzen. Daarmee onderbouwde het pensioenfonds dat het beleid evenwichtig en realistisch is en dat het premiebeleid haalbaar is. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds volgens de haalbaarheidstoets geen te hoge of onrealistische verwachtingen schepte.

Voor de haalbaarheidstoets 2019 zijn deze berichten minder optimistisch. De uitkomst van de haalbaarheidstoets 2019 voldoet niet aan de vastgestelde ondergrens voor het pensioenresultaat. Het verwachte pensioenresultaat is lager (namelijk 88,4%) dan de vastgestelde ondergrens van 90%. Deze 90% betekent dat de pensioenuitkomst bij BPZ naar verwachting 90% bedraagt van een volledig met prijzen geïndexeerd pensioen. Het bestuur stelt voor op dit moment te accepteren dat de ondergrens (tijdelijk) wordt overschreden. Dit in afwachting van de per 1 januari 2020 door sociale partners nog af te sluiten pensioen cao. Als er een nieuwe pensioenregeling wordt afgesproken, zal er ook een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets moeten worden uitgevoerd. Dat is een goed moment om samen de uitkomsten te bezien en zo nodig aangepast beleid vast te stellen.

De belangrijkste reden voor de tegenvallende uitkomst is de gedaalde rente. Hierdoor is de dekkingsgraad per 31 december 2018 gedaald en zal de premie voor de komende jaren naar verwachting ook onvoldoende bijdragen aan het herstel van de dekkingsgraad. In 2019 is de rente ten opzichte van de eindstand 2018 zelfs nog verder gedaald. De hoogte van de rente is een hele belangrijke factor in de pensioenuitkomsten. Helaas valt de rente niet door BPZ te beïnvloeden en hebben alle pensioenfondsen in Nederland hier last van.